Binnen ons kindercentrum bieden wij actief een tweetalig beleid aan (Fries-Nederlands). Kinderen zijn in de periode tussen de 0 en 4 jaar erg taalgevoelig, vooral rond de peuterleeftijd neemt de spraak-taalontwikkeling een enorme vlucht. Om de kinderen goed te kunnen ondersteunen in de tweetalige spraak-taalontwikkeling is het belangrijk om het taalaanbod consequent toe te passen. Dit houdt in dat één leidster één taal spreekt. Dit helpt de kinderen om de verschillende talen goed te kunnen scheiden. Alhoewel het aanbod in de Friestalige en de Nederlandstalige leidsters per groep nog wel eens wisselt bieden wij wel op elke groep een tweetalig beleid aan. Zo kan het zijn dat er op een bepaalde groep voornamelijkNederlands wordt gesproken, toch krijgt de Friesetaal een plekje in het dagritme door liedjes, verhaaltjes en spelletjes. 

Op die manier is er een mooie afwisseling in het taalaanbod.

Op de BSO zetten we het tweetalig beleid voort en krijgen de kinderen dus nog steeds zowel de Nederlandse als de Friese taal aangeboden. 

Bij het formeren van de teams proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met het tweetalig aanbod, zodat beide talen op alle groepen aan bod komen. Soms komt het voor dat één van beide talen wat minder vertegenwoordigt wordt. We lossen dit op door op die dagdelen de andere taal aan te bieden door middel van afgebakende activiteiten zoals zin-gen en voorlezen. De praatpoppen Tomke en Puk helpen daarbij mee. Bij het vormgeven van het tweetalig beleid krijgen we begeleiding van het SFBO (kennissin-trum meartaligens jonge bern). De voordelen van meertaligheid zijn te vinden in ons pedagogisch beleid.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op:
www.sfbo.nl
www.taalgroeimeter.nl 
https://heitenmem.nl/meertalig-opvoeden/